Donnerstag, 23. August 2012

Doga Dilekcelerimiz: Hatay- Amik Gölü'nün yeniden kazandirilmasi istemimiz

Doga Dilekcelerimiz
HATAY -AMIK GÖLÜNÜN "YENIDEN KAZANDIRILMASI" istemimizdir.
Tarih 11.01.2010 
Dilekce cevabi en alttadir.T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANI
Sayin Veysel Eroglu

Ankara


Sayin Bakanimiz,

Amik Gölü, Akdeniz Bölgesi’nin doğusunda, Antakya-Kahramanmaraş grabeninin en güneyini oluşturan Amik Ovası tabanında yer almaktaydı. Antakya’nın yaklaşık 18 km kuzeydoğusunda Antakya-Kınkhan - Reyhanlı Karayolu üçgeninin ortasındaki bu göl, uzun (20-25 milyon yıl) ve yoğun bir tektonik süreç sonunda oluşmuş, ancak çok kısa bir sürede (1950-1975) kurutularak tamamen ortadan kaldırılmıştır.
Amik Gölü, anofol sivrisineğinin neden olduğu sıtma hastalığı ile mücadele etmek, Amik ovasındaki tarım arazilerini taşkınlardan korumak ve ek tarım arazisi kazanmak amacıyla 1950’li yıllardan itibaren kurutulmaya başlanmıştır
Amik Gölü varlığı süresince çevresindekilere cömertçe davranarak hayati öneme sahip birçok işlevi yerine getirmiştir. Ancak bunun karşılığında vefasızlığa uğramış ve bu vefasızlık onun haritadan silinmesine kadar sürmüştür.
Kurutma sonrası tarım arazisinde artış olmasına rağmen ürün veriminde istenilen düzeyde bir artış gerçekleşmemiştir.Çünkü kurutma sonrası organik toprakların yanması,taşkınlar,su yetersizliği ve çoraklaşma gibi nedenler her yıl verimin azalmasına neden olmaktadır.Örneğin Amik ovasında kurutma öncesi,sulanmayan alanlarda dönümden 300 kg, sulanan alanlarda 600 kg pamuk elde edilirken, bugün dönüm başına 200 kg pamuk üretilmektedir.Yine kurutma öncesi dönümden 700 kg buğday üretilirken bugün dönüm başına 250 kg üretim gerçekleşmektedir.
Graben alanındaki sulak alanlar kurutulmadan önce yapılan diğer bir ekonomik faaliyet ise mera hayvancılığı idi.Graben alanında nadasa bırakılan araziler, göl ve bataklık sularının çekilmesiyle ortaya çıkan yeşil ot toplulukları ile hasat sonrası tarım arazilerindeki artıklar zengin bir hayvancılık potansiyeli oluşturmaktaydı. Bu durum her hangi bir masraf yapmadan hayvancılık yapılmasına imkan vermekteydi.Bataklık alanlarda yoğun olarak manda (camız) beslenirdi.Bunun yanında göl alanında her ailenin ortalama 15-20 ineği bulunurdu.KURUTMA SONRASI HAYVANCILIK BİTMİŞTİR.
Söz konusu göl alanındaki saz ve kamışlar ise ev yapımı, hasır, sepet , semer imalatı ve yakacak ihtiyacının giderilmesinde kullanılırdı.Hatta saz ve kamışlar komşu ülkelere ihraç edilirdi.KURUTMA SONRASI BU FAALİYET DE ORTADAN KALKMIŞ OLDU.
Öte taraftan, Graben alanındaki sulak alanlar aynı zamanda zengin balık popülasyonuna sahipti.Bu durum yoğun balık avcılığını da beraberinde getirmiş idi. AMİK gölünde yılda yaklaşık 80 ton yılan balığı, 100-150 ton karabalık ve 200 ton arasında sazan türleri avlanırdı. Avlanan balıklar,yöre halkının balık ihtiyacını karşılamasının yanında tatlı su balığına rağbet gösteren Ortadoğu ( Suriye, Lübnan, Filistin) ve Avrupa (Almanya, Fransa) ihraç edilmekteydi.KURUTMA SONRASI BALIKÇILIK SADECE KURUTMA KANALLARINDA YOK DENECEK KADAR AZ YAPILMAKTADIR.
Amik gölü,Ülkemizde kara avcılığının en yoğun yapıldığı sulak alanlardan biriydi.Bunun nedeni gölün farklı türlerden oluşan büyük kuş popülasyonuna sahip olmasıydı. Bunda da Amik gölünün sahip olduğu özgün nedenler etkiliydi. Her şeyden önce Amik gölü, Kıtalar arası kuşların önemli göç yollarından biri üzerinde kışın suları donmayan bir sulak alandı. Aynı zamanda su kuşlarının yemlenmesi için ideal sığlıktaydı. Zengin besin kaynağı nedeniyle amik gölüne ağustos ayında başlayan bıldırcın akını ,Ekim sonuna kadar devam ederdi. 15 Ekimden sonra ördek akını başlardı,ördeğin hemen hemen her türünün bulunduğu göl alanında özellikle “ kirik ördeği “ göze çarpmaktaydı. Bu çok sayıda kuş türü ve populasyonu göl çevresinde ve ovada yoğun bir kara avcılığı yapılmasına neden olmaktaydı.Bu nedenle yerel avcılar ve türkiye'nin çeşitli illerinden gelenlerin yanı sıra Ortadoğu, Avrupa ve Amerika’dan da bir çok yabancı turist avcılar Amik gölünde avlanırlardı. Gölde ayrıca av rehberliğide ayrı bir sektör olmuştu ve yöre halkı için ayrı bir ekonomik gelir kapısıydı.
Yukarıda ifade edilenler, insan yaşamı için hayati öneme sahip pek çok işlevi olan Amik gölünün, yine insanlar tarafından yanlış tercihlerle yok edildiğini ortaya koymaktadır. Bu yok edinme bugün insan yaşamını tehdit eden sorunları da beraberinde getirmiştir.Öyleyse bu sorunlara bir an önce çözümlerin üretilmesi gerekir.Bunlar kurutulan Amik gölünün tekrar oluşturulması ile çözümlenebilir. Bunun en kolay yolu ana drenaj kanallarının iptalidir.
Çevreye , doğaya ve yöre halkına bu kadar çok katkısı olan Amik gölünün “ yeniden kazanılması “ gerektiğine inanmaktayız. Sayın Bakanlığınızdan, bu konuda gereken çalışmaların başlatılması için gereğini yüksek emir ve müsaadelerinize arz ederiz.
Adile Pannicke
2.Baskan
Animal Protection Group Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V.


From: Rabia Kına
Sent: Wednesday, March 03, 2010 10:20 AM
Subject: 11.01.2010 tarih ve 21086 sayılı dilekçeniz.


Sayın Adile PANNİCKE;

İlgi dilekçeniz incelenmiş olup eski Amik Gölünün yeniden oluşturulması saha içinde ve çevresindeki binlerce parsel sahibi çiftçinin, yüzlerce konutun sosyo-ekonomik olarak olumsuz etkilenmesine, Hatay Havaalanının atıl duruma gelmesine, çevre tarım arazilerinin pompajla drenaj ihtiyacına ve çevresindeki arazilerde maliyeti yüksek sulamaya yol açacaktır ve bu sebeple Eski Amik Gölünün yeniden oluşturulmasının teknik yapılabilirliği mümkün olmasına rağmen, ekonomik-sosyal yapılabilirlikler açısından Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmemektedir. Bilgilerinize rica ederim.