Donnerstag, 26. Juli 2012

Şanlıurfa da Kurbanlık Boğaya İşkence eden kisinin cezalandirilmasi konulu dilekcemizdir

Sanliurfa'da kurbanlik bogaya iskence eden kisi hakkinda adli ve idari sorusturma talebimizdir.
Antragsteller/ Dilekce sahibi:
Animal Protection Group Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V.Antragsteller/ Dilekce sahibi:

Animal Protection Group Arbeitsgruppe für Tierrechte e.V.

Almanya'da kamu yararina calisan, kar amaci gütmeyen, resmi kayitli hayvan haklari dernegidir.

Dernek Resmi Kayit No. VR 568 /08.11.2001 Bitterfeld Asli Mahkemesi
Kamu yararliligi Kayit No.113/142; tarih 06.08.2001 Alman Hayvan Koruma Yasasi §11 e istinaden bagli oldugu Veteriner Müdürlügü Landkreis Bitterfeld Sachsen Anhalt- Almanya

Adres: Ignatz Stroof Strasse 8, 06749 Bitterfeld

Tel: 0049.-3493.605476

e-Mail: APG-Animalrights©t-online.de

Web: www.turkish-animals-apg.org /   www.animalprotectiongroup.de / www.schaechten-apg.org


D i l e k c e:


Dilekçe ayrıca Bimer üzerinden de yollanmıştır.

Tarih..30.11.2009
Sayı..155/2009
Konu..Şanlıurfa da Kurbanlık Boğaya İşkence eden Mehmet Halil Çaylan Hakkında Adli ve İdari Soruşturma Talebi.

T.C.Başbakanlık

Diyanet İşleri Başkanlığı ndan  Sorumlu Devlet Bakanı
Sayın Faruk Çelik,

Urfa İlimizde, insan olmaya, islam olmaya, uygar olmaya aykiri bicimde, çagdas dünyaya karsi utandıran görüntülerle, aşağıdaki basın haberinde resimleri ve videoda goruntuleri görüleceği üzere bir kurbanlık boğaya "ibadet" adina işkence yapılmıstır.

İnsan olmanın erdemlerini taşıyan her bireyin kabul edemeyeceği bu vahşet,maalesef bölge halkının,çocukların,Belediye Zabıta Görevlilerinin ve Emniyet görevlilerinin önünde gerçekleşmiştir.

Zavallı Boğa ya işkence eden Mehmet Halil Ceylan ve yanındakiler adeta dokunulmazlık zırhıyla hayvana yaptıkları işkenceyi devam ettirmişlerdir.Olaya tanık olan Belediye Zabıta görevlileri ve Emniyet Görevlileri, bu vahşeti uygulayan kişiyi ve kişileri durduramamışlardır.Can havliyle dört saat süren bir kaçma süresinde yüzlerce kez ölüp ölüp dirilen bu hayvan,ölümü yavaş yavaş,can çekişerek ve ızdırapla karşılamıştır.

Bu bağlamda;

Aşağıdaki yasa maddeleri gereği,
1-     İbadet adı altında hayvana eziyet eden,ölmeden vücuduna müdahalelerde bulunmak kaydıyla işkence çektiren Mehmet Halil Çaylan ve bu kişiye yardım eden diğer kişilerin her biri hakkında


a-      Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik,
Madde;21,Madde 25 gereği,

b-     5199 Hayvanları Koruma Kanunu, Madde 12(1.ve 2.fıkra),Madde 14 a-e-j bendleri gereği,

2-     Hayvan Kesim konusunda ehil olmayan Mehmet Halil Çaylan hakkında,

a-      5199 Hayvanları Koruma Kanunu,
Madde 12 (1.fıkrası) gereği

b-  T.C.Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ,
Madde 11 (5.bend) gereği

c-      Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair
Yönetmelik,
Madde;21 gereği

3-     Umuma açık,cadde ortasında hayvanı kesen Mehmet Halil Çaylan hakkında,

a- T.C.Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı, 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ,
Madde 11 (1,2 ve 4.bend) gereği,

b-     2872 Çevre Kanunu,
Madde 20 (s bendi) gereği,

4-     Gözetimi altında olan hayvanı serbest bırakan ve kontrol altına alınmasında ihmal gösteren Mehmet Halil Ceylan hakkında,

a-   5237 Türk Ceza Kanunu,
Madde 177 hükmü,

5-     Hayvana yaptığı işkenceyi ve eziyeti engellemeye çalışan vahşeti engellemek
isteyen kişilere,Zabıta Görevlilerine ve Emniyet Görevlilerine elindeki bıçakla
tehditkar vaziyette karşı çıkarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan Mehmet Halil
Çayan  hakkında,

a-   5237 Türk Ceza Kanunu,
Madde 170 (1.fıkra c bendi,silahla ateş eden patlayıcı madde kullanan)hükmü,
Madde  265 (1 ve 4.fıkra) hükmü kapsamında,
adli işlem ve soruşturma başlatılmasını,alınacak tedbirler ve yapılacak yasal işlemlerle ilgili 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 Dilekçe Hakkı Kanunu gereği Kanuni sürecinde tarafıma bilgi verilmesini emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ederim.

Sema Mandev

Ek.. Gazete haberi ve resimleri
Gürpınar-Beylikdüzü-İstanbul

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik
(Resmi Gazete Yayın Tarih ve Sayısı: 18.08.2002/24850) Hayvanların kesimi Madde 21 - Hayvanların kesimi, kurban kesim yerlerinde kurbanını kendisi kesmek isteyen ehil kişilerce veya kasaplığı meslek edinmiş ya da Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu Bitirme Belgesine sahip kişiler tarafından, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, temizlik kurallarına uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır
Hayvan hakları


Madde 25 - Kurban satış ve kesim yerlerinde hayvanların korunması, gözetilmesi, bakımı ve kötü muamelelerden uzak tutulması yanında, temizlik, sağlık ve güvenliklerine özen gösterilir. Hayvanlar uygun vasıtalarla ve eziyet edilmeden taşınır. Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa veya sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, kesin olarak öldüğü anlaşılmadan vücutlarına müdahalede bulunmak yasaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

HAYVANLARI KORUMA KANUNU
Kanun No. 5199
Kabul Tarihi : 24.6.2004

Hayvanların kesimi

MADDE 12. - Hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak  ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır.
Dini amaçla kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına, çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kişiler ve ilgili diğer hususlar Bakanlık, kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Yasaklar

MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar şunlardır:
a) Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek. e) Hayvanların kesin olarak öldüğü anlaşılmadan, vücutlarına müdahalelerde bulunmak. j) Hayvanlarla cinsel ilişkide bulunmak, işkence yapmak.

Cezalar

MADDE 28. ı) 12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına beşyüzmilyon lira; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına birmilyarikiyüzellimilyon lira idarî para cezası.

k) 14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası; (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına ikimilyarbeşyüzmilyon lira idarî para cezası verilir, kesilmiş ve canlı hayvanlara el konulur.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığından:

2009 YILI KURBAN HİZMETLERİNİNUYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ
Kurbanlık hayvanların kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 11 – (1) Kurbanlık hayvanlar, şehir ve kasabalarda çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile Komisyonların önceden belirlediği kesim yerlerinde; köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde, kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesilecektir.

(2) Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimleri yapılmayacaktır.
(5) Kurbanlık hayvanlar, kasaplar ve eğitim görmüş ehil kişilerce hayvanların yaralanma ve gereksiz yere acı veya ıstırap çekmeyecekleri şekilde usulüne uygun olarak yatırılmalı ve kesilmelidir. Kurbanlık hayvan kesiminde kullanılacak bıçaklar yeterince keskin olmalıdır.

Denetim ve cezai işlemler

MADDE 17 –
(4) Valilikler, cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara gerekli yasal yaptırımları uygulayacaktır.
ÇEVRE KANUNU (1) (2)
Kanun Numarası                  : 2872


BEŞİNCİ BÖLÜM
Cezai hükümler

İdari nitelikteki cezalar:

Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.)

s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 100 Türk Lirası idarî para cezası verilir
TÜRK CEZA KANUNUKanun No. 5237
Kabul Tarihi : 26.9.2004

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması

MADDE 177. - (1) Gözetimi altında bulunan hayvanı başkalarının hayatı veya sağlığı bakımından tehlikeli olabilecek şekilde serbest bırakan veya bunların kontrol altına alınmasında ihmal gösteren kişi, altı aya kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması

MADDE 170. - (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda; a) Yangın çıkaran, b) Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan, c) Silâhla ateş eden veya patlayıcı madde kullanan, Kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Görevi yaptırmamak için direnme
MADDE 265. - (1) Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi hâlinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Suçun, kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. (4) Suçun, silâhla ya da var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Bu suçun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
Sanliurfa'da kacan bir kurbanlik boga gorenlerin icini acitan eziyete maruz kaldi. Once arka bacaklari, sonra yavas yavas iskenceyle bogazi kesildi. Hayvana kentin merkezindeki bir caddede yapilan iskenceye sessiz kalmayan bir iki kisi ciktiysa da onlar da zorla susturuldu.

Kurban edecekleri bogayi ellerinden kacirdilar. Yakalayamadilar. Sonra ofkelendiler. Ama beceriksizligine degil, dogal tepki veren bogaya.

4 saat sonra, Sanliurfa Emniyet Mudurlugu binasi onunde sikistirildi kurbanlik boga. Ve elinde bicakla iskenceye basladi biri. Adi Mehmet Caylan. Kasap degil ama yine de hayvna kesimi yapiyor. Art arda sapladi bicagi bogaya.

Arka ayaklarını parcaladi. "Yapma etme yazıktir gnahtir" diyecek olanlar cikti.
Ama elindeki bicagi sallayip bagirarak susturdu onlari.
.